PEON DEPUEMPREGO RESULTADO Imprimir
Mércores, 10 Maio 2017 10:22

NOME E APELIDOS

FASE OPOSICION

FASE CONCURSO

TOTAL PUNTUACION

HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

3.30

0.75

4.05

ALBERTO BRAÑA CAMPOS

3.30

1.20

4.50

JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

6.00

2.55

8.55

Concluídos os exercicios e debidamente cualificados, o Tribunal, sen superar o número de prazas convocadas, acorda propor o nomeamento do seguinte aspirante por ser o que maior puntuación alcanzou:

 

-  Don José Ramón Rodriguez Rodríguez, con DNI 76.549.335-E.