Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Venres, 08 Decembro 2023  
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROGRAMA DEPUEMPREGO PDF Imprimir
Martes, 17 Outubro 2017 17:40

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 307 /2017, DE 17 DE OUTUBRO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da praza de UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO ao abeiro do Programa Depuemprego 2017 Plan Provincial Unico.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 272/2017 de data 19/10/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                               NOME APELIDOS

33550074C          IVAN FREIRE FERNANDEZ

33537741S           PAULA PILLADO ROZAS

76938281S           HERMINIA CARBAJALES RODRIGUEZ

34637635A          DIEGO HERMIDA VARELA

34880575V          JENNIFER MOURE LOPEZ

76570450T          Mª JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ

76933466F           MARIO PIÑEIRO VAZQUEZ

33329689K          ANGEL VALIN BERMUDEZ

33319122B          JOSE MOISES PENA COTO

76580524T          LUCIA ARIAS POSADA

77596855F           Mª JESUS  GARCIA BOLAÑO

78796242J           PATRICIA VIGO MURIEL

34884265G          CAROLINA GONZALEZ PEREZ

33346164M         NURIA GARCIA ARIAS

76580465D          CARLOS YAÑEZ MIRAGAYA

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: BEGOÑA GONZÁLEZ PEDREGAL, Secretaria – Interventora do Concello de Lourenzá. Suplente: MARIA SOFÍA SANMARTÍN NOVOA, Secretaria – Interventora do Concello de Alfoz

Secretaria: MARIA SOFÍA SANMARTÍN NOVOA, Secretaria – Interventora do Concello de Alfoz  Suplente: (BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros)

Vogais :

BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros. Suplente:MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , Funcionaria administrativa Concello de Lourenzá.

MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , Funcionaria Administrativa Concello de Lourenzá. Suplente: BEGOÑA GONZÁLEZ PEDREGAL, Secretaria – Interventora do Concello de Lourenzá.

RAQUEL MEILÁN SANCHEZ, Técnica de Administración Xeral no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo. Suplente:  (Milagros Rodríguez Arias, Administrativa no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo)

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 24 de outubro de 2017 ás 9.00 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 24 de outubro de 2017, ás 9.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 17 de outubro de 2017

A Alcaldesa,

 

 

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada