Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 17 Xullo 2024  
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES CATRO PEÓNS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Mércores, 27 Xuño 2018 10:52

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 166/2018 DE 27 DE XUÑO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES CATRO PEÓNS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, de catro prazas de peón para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 154/2018 de data 18 de xuño de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

77597282C JOSE MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

77593579C GREGORIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

11444506M NOÉ REIGOSA SANJURJO

15485502Q CHRISTIAN ALONSO LANZÓS

77595473M HERNÁN JOSÉ VALLE ÁLVAREZ

34279266C DANIEL OLIVEROS YÁÑEZ

33559728Z ALBA LÓPEZ GAVÍN

33559729S CASTOR LÓPEZ GAVÍN

09443416F AMADEO MOLEJÓN REBOREDO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 28 de xuño de 2018 ás 11,30 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 28 de xuño de 2018, ás 12,00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

En Trabada, a 27 de xuño de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada