Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
BOLSA AUXLIARES SAF LISTADO DEFINITIVO E CHAMAMENTO PROBAS PDF Imprimir
Noticias
Venres, 21 Abril 2017 10:09

 

Vista a resolución da Alcaldía de data 20 de marzo de 2017 pola que se prestaba aprobación ás bases que rexerán a constitución, mantemento e funcionamento da bolsa de traballo do Concello de Trabada para o servizo de axuda no fogar e se procede á súa convocatoria. En data  25 de marzo de 2017  publícase no Boletin Oficial da Provincia de Lugo anuncio ao respecto, abrindo prazo de presentación de instancias. Igualmente foi anunciado na páxina web do Concello , taboeiro de anuncios e na sede electrónica do mesmo. Durante o prazo establecido  presentaron instancias de participación os seguintes solicitantes: Nome a apelidos Nº Rexistro Entrada DNI Berta Oliveros Yanes RE 555 77594560N Rocio Villarino Mencía RE 563 77596117M Marisa Teijo Fernández RE 564 77594257P Alba Mª Morán Yáñez RE 565 76582874G Mª  de los Ángeles Rey Barrera RE 568 77597480B Belinda Oliva López RE 569 76581459S Ángeles Bermudez Vidal RE 581 77592758G Ana Isabel Álvarez Lastra RE 585 77594209Y Rocio Álvarez Amor RE 587 76938879S María José Lopez Rodriguez RE 590 77592583J Noelia Lombardero Cortiñas RE 595 76583902C Jesús Gutiérrez Fernández RE 601 76565296K

Revisada a documentación presentada polos aspirantes,  con especial análise da cláusula 5 c) das das bases que rexen a selección en relación coa Resolución de 3 de novembro de 2015 da Secretaria de Estado de Servizos Sociais e Igualdade polo que se publica o acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais  e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia . De conformidade coas bases que regulan a selección, esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente atribuidas polos  artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases do Réxime Local e artigo 61  da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, VEÑO EN RESOLVER :

PRIMEIRO.- Aprobar o listaxe provisional de admitidos e excluidos ao proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar mediante o procedimiento de concurso – oposición convocado por Resolución de 20 de marzo de 2017. A relación completa de aspirantes así como a relación de persoas excluidas , xunto co  defecto motivador da exclusión ,  exporáse no taboeiro de anuncios e na páxina Web do Concello:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Berta Oliveros Yanes

Rocio Villarino Mencía

Marisa Teijo Fernández

Alba Mª Morán Yáñez

Mª  de los Ángeles Rey Barrera

Belinda Oliva López

Ángeles Bermudez Vidal

Ana Isabel Álvarez Lastra

Rocio Álvarez Amor

María José Lopez Rodriguez

Noelia Lombardero Cortiñas

Jesús Gutiérrez Fernández

 

ASPIRANTES EXCLUIDOS:  Ningún

SEGUNDO .- De conformidade co establecido no apartado 8 da base  , por non haber aspirantes excluidos, a lista quedará elevada a definitiva automáticamente  .

TERCEIRO .- Designar o seguinte Comisión de Avaliación e Selección , conforme ao establecido no  apartado 9 das bases da Convocatoria : Presidencia: Dona Ana Gonzalez Díaz, Traballadora Social Concello de Trabada . Vogalías titulares:                         Don José Luis Reigosa Espasande, operario de servizos mútiples, personal laboral fixo Concello de Trabada.                          Dona Yolanda Amor Fernández , auxiliar axuda no fogar , personal laboral fixo Concello de Trabada                                                 Doña María del Carmen Fernández , auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral fixo Concello de Trabada.

Secretaría:  Dona María Sofía Sanmartín Novoa, Secretaría-Interventora do Concello de Trabada.

CUARTO.-  O Tribunal Cualificador  reuniráse o MERCORES 26 DE ABRIL DE 2017  ás 17,00  horas  , valorando en primeiro termo a fase do  concurso.

QUINTO.- Convocar aos  aspirantes admitidos á realización das probas da fase de oposición para o MERCORES 26 DE ABRIL DE 2017 ÁS 17,30 HORAS na Casa da Cultura do Concello de Trabada.

SEXTO.- Ordenar a publicación da presente  no Taboeiro de  Anuncios da Corporación e na páxina Web do Concello.

 

Contra a designación do  Tribunal Calificador poderá interpoñerse , con carácter potestativo, recurso de reposición ante a Alcaldesa de Trabada no prazo de un mes dende a súa publicación no Taboeiro de Anuncios, ou ben recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses dende dita publicación, ante o órgano jurisdiccional competente, de conformidade co disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracions Públicas e Procedemento Administrativo Común e Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdiccion Contencioso- Administrativa, significándose que no caso de interponer recurso de reposición non se poderá interponer o contencioso –administrativo en tanto aquél non sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do mesmo. En Trabada, a 21 de abril de 2017. A Alcaldesa.

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada