Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Mércores, 17 Xullo 2024  
FICHA DE INSCRICIÓN CAMPAMENTO URBANO 2018 - TRABADA PDF Imprimir
Luns, 04 Xuño 2018 10:06

FICHA DE INSCRICIÓN CAMPAMENTO URBANO 2018 - TRABADA

· DATOS DO/A USUARIO/A

Nome e apelidos: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Idade: …………. DNI: ………………………. Nº S.S.: ……………………….…….

Período de asistencia ao campamento (marcar aquel ou aqueles que sexan, sendo posibles tanto un período como todos):

o Todo o período.

o Última semana de xuño.

o Do 1 ao 15 de xullo.

o Do 15 ao 30 de xullo.

o Do 1 ao 15 de agosto.

o Do 15 ao 30 de agosto.

o Primeira semana de setembro.

Alerxias ou intolerancias de calquera tipo (medicamentos, alimentarias,…): ...................

…………………………………………………………………………………………….

Sabe nadar? SI NON Nivel: ALTO MEDIO BAIXO

· DATOS DO PAI/NAI OU TITOR LEGAL DO USUARIO:

Nome e apelidos: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Idade: …………. DNI: ……………………….

Teléfono de contacto (2):

……………………………………..

……………………………………..

Persoa autorizada para recoller ao/a menor no caso de que non sexa a mesma que a anterior:

Nome e apelidos: …………………………………………………………………………

DNI: ……………………….

· DECLARACIÓN XURADA.

D/Dª.___________________________________________________, provisto/a de N.I.F._____________

  • DECLARO BAIXO XURAMENTO:

1. Que segundo o Libro de Familia, esta está formada polo número de persoas:_________, dos cales,_________ necesitan o servizo.

2. Que un/dous proxenitores están en situación de alta laboral ou participando en procesos formativos para a integración laboral. (Marque a correcta)

· ADMISIÓN

Os/as nenos/as serán admitidos de acordo ás bases da convocatoria e terán preferencia as familias que cumpran os seguintes requisitos:

Situación sociofamiliar e ocupacional:

1. Por ser familias cun fillo único: 2,5 puntos.

2. Por ser familias con dous fillos: 5 puntos.

3. Por ser familias que teñan a condición de familia numerosa: 10 puntos.

4. Pola situación de alta laboral dun proxenitor: 5 puntos.

5. Pola situación de alta laboral dos dous proxenitores: 10 puntos

En caso de empate, terán preferencia aquelas familias nas que ambos proxenitores traballen.

  • CONDICIÓNS:

O Concello de Trabada, responsable do desenvolvemento e da execución destas actividades, dispón do meu consentimento expreso, polo que poderán utilizar fotografías tomadas no transcurso da participación nestas actividades e facer uso delas nas súas respectivas tarefas de información e difusión.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Regulamento Europeo de Protección de Datos comunicámoslle que os datos que vostede nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade do Concello de Trabada co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas ás actividades. O Concello de Trabada comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder devandita información a terceiros. Así mesmo informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante escrito dirixido a Concello de Trabada, Calle do Concello 15, 27765 Trabada.

 

Firma

 
BASES DO SERVIZO DE CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2018 PDF Imprimir
Luns, 04 Xuño 2018 10:05

 

RESOLUCION DA ALCALDIA 123/18 25 DE MAIO

Dende o Concello de Trabada enténdese que debe de adoptarse sen demora medidas de marcado carácter social que permitan a consolidación da poboación no Municipio que leva perdendo poboación de maneira continuada dende a última década.

Así, a fin de poder poñer en marcha o programa de conciliación laboral e familiar a través dos Campamentos de Verán que organiza o Concello nas instalacións municipais, como unha medida responsable que evite o despoboamento, fomentando a natalidade e mellorando a situación educativa dos nen@s do municipio como principal riqueza de calquera sociedade moderna, considérase imprescindible dado ao éxito acadado no programa de conciliación LudiSeráns que se puxo en marcha durante o período escolar establecer unas bases que permitan adoptar medidas sociais en canto ao acceso deste servicio.

Así, e con unha clara intención de protección social, se pretende dar prioridade ás familias numerosas e ás familias nas que os dous proxenitores traballen, dado que este programa de conciliación laboral e familiar precisamente o que promove é servicios de atención e coidado a menores coa finalidade de compatibilizar o período non lectivo coa xornada laboral dos proxenitores.

Esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente atribuídas polos artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e artigo 61 da Lei 5/1997, de Administración Local da Galicia, VEÑO EN RESOLVER:

PRIMEIRO.- Prestar aprobación ás Bases do servizo de Campamentos Urbanos de Verán 2018, coa seguinte literalidade:

BASES DO SERVIZO DE CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2018

Artigo 1. O servizo de CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2018 é un programa

socioeducativo e de lecer de apoio á infancia, co obxectivo de conciliar as responsabilidades familiares, persoais e profesionais ao mesmo tempo que garante a igualdade de oportunidades.

Artigo 2. Modalidade.

O servizo prestarase dende a última semana de xuño ata a primeira semana de setembro, con actividades de ocio e ocupación do tempo de lecer baseadas nos principios da educación non formal, en horario de 10.00 a 14.00 h.

Artigo 3. Obxectivos.

Os obxectivos do servizo son:

- Reforzar a igualdade de oportunidades.

- Promover a integración social dos/as menores en situacións de risco.

- Incrementar os niveis de cobertura das necesidades dos/as menores.

- Desenvolver actividades socioeducativas e de lecer de apoio á infancia.

- Previr situacións de vulnerabilidade e exclusión social nos/as menores.

- Contribuír á mellora das condicións de vida e sociais dos/as menores.

Artigo 4. Destinatarios/as.

1. O Servizo está dirixido aos nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2006 e o 31 de decembro de 2014, empadroados/as no Concello de Trabada, dando prioridade ás familias numerosas ou ás familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan unha actividade laboral ou participen nun proceso de formación regrado ou oficial, no horario de desenvolvemento do servizo.

Artigo 5. Lugar e Data.

Desenvolverase durante a última semana de xuño, os meses de xullo e agosto e a primeira semana de setembro de 2018 nas instalacións municipais do Concello.

Artigo 6. Horario.

O horario establecido será de 10.00 h a 14.00 h establecendo un tempo de lecer e de merenda a media mañá.

Artigo 7. Prazas.

O número de prazas coas que conta o Campamento Urbano de Verán é de 25 prazas. No

caso de haber máis solicitudes que prazas, se accederá ao servizo tendo en conta a orde da puntuación acadada na baremación.

Resérvase un 20% das prazas para aquelas unidades familiares, con historia aberta en servizos sociais, que trala valoración dos/as técnicos/as dos Servizos Sociais, dentro dos

seus proxectos de intervención, se estime aconsellable a súa asistencia ao Programa.

Terán acceso directo ao servizo, as unidades familiares, nas que a nai se atope en situación de violencia de xénero.

Artigo 8. Solicitudes.

1. O prazo de presentación das solicitudes ábrese o día 01 de xuño e remata o 11 de xuño de 2018.

2. As familias deberán presentar a Ficha de inscrición, Declaración xurada e Autorizacións, que se facilitarán no Rexistro Xeral do Concello e na páxina web do Concello.

Así mesmo, O Concello ten a reserva de solicitar a seguinte documentación:

- Fotocopia do DNI.

- Fotocopia do Libro de Familia completa.

- Fotocopia do Título de Familia numerosa, no seu caso.

- Documento xustificativo da situación laboral: certificado de empresa co horario de traballo dos dous pais ou titores. No caso dos/as autónomos/as, último recibo de pago do seguro de autónomos e declaración xurada de horarios de traballo.

- Documento xustificativo da participación dos pais en procesos formativos para a integración laboral, no seu caso, e indicado período de duración e horario.

- Documento acreditativo de situación de violencia de xénero emitido polo C.I.M. municipal.

A presentación da solicitude implica a aceptación das normas do procedemento.

Artigo 9. Proceso de Selección.

O proceso de selección será o seguinte:

- A Comisión de Baremación será o órgano encargado de realizar a lista de admitidos e a

de espera, unha vez baremadas as solicitudes polo Concello, conforme ao baremo establecido nestas Bases.

- Publicación dunha lista provisional de admitidos/as coas puntuacións acadadas o 12 de xuño no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello.

- Prazo de presentación de corrección da documentación e reclamación no Rexistro Xeral do Concello ata 3 días hábiles contados a partir da publicación da lista provisional.

- Publicación de lista definitiva de admitidos/as o día 15 de xuño no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello.

Artigo 10. Listaxe de agarda.

Publicada a lista definitiva dos/das admitidos/as confeccionarase unha lista de agarda cos/as solicitantes excluídos/as, que seguirá a orde que resulte da baremación.

En función das baixas que se produzan na actividade os/as nenos/as entrarán no servizo seguindo a orde na que figuren na lista.

Realizaranse tres chamadas entre as 9.00 h e as 14.00 h, que quedaran rexistradas para a súa constancia. De non contactar coa persoa interesada, esta será dada de baixa e chamarase á seguinte na lista de espera.

Artigo 11. Comisión de Baremación.

A Comisión de Baremación estará composta por:

Concelleira delegada de Cultura, Educación e Igualdade, Animadora socioculutal e a Traballadora Social.

Artigo 12. Causas de baixa.

A baixa no servizo de Campamentos de Verán poderá producirse por algunha destas causas:

- A solicitude dos pais, nais, titores ou representantes legais de ser baixa no servizo.

- Superar a idade regulamentaria para o acceso ao servizo.

- Incumprimento reiterado das normas establecidas no funcionamento do servizo.

- Negativa dos pais, nais, titores ou representantes legais a aboar a tarifa aplicable pola

prestación do servizo.

- Non asistencia ao servizo sen causa xustificada de tres días durante unha quincena.

Artigo 13. Faltas ao servizo.

Será considerada falta ao servizo a non asistencia.

Considerarase causa xustificada aquelas faltas que, aportando a documentación correspondente, fosen motivadas:

- Saúde: enfermidade ou asistencia a consultas ou tratamentos médicos/especialistas.

- Laborais: modificación de quendas de traballo/ formación dos pais, nais, titores ou representantes legais.

- Cumprimento de medidas paterno filiais segundo acordo regulador ou resolución xudicial.

O resto de faltas na asistencia ao servizo serán consideradas faltas sen xustificar, cun máximo de tres faltas durante unha quincena.

Artigo 14. Dereitos e Obrigas dos usuarios.

a) Dereitos dos usuarios:

1- Bo trato, por parte do persoal do servizo e dos demais usuarios.

2- A confidencialidade sobre os seus datos sanitarios, económicos e sociofamiliares.

3- Proporcionarlle a atención socioeducativa precisa para o seu desenvolvemento

integral.

4- Favorecer a súa participación nas actividades do servizo.

b) Obrigas dos usuarios:

1- Cumprir as normas establecidas para o bo funcionamento do servizo, indicadas no Anexo III destas bases.

2- Manter unha actitude de respecto e consideración co persoal e cos demais usuarios.

Artigo 15. Cota.

Este servicio é gratuíto.

Artigo 16. Seguimento e Avaliación.

O seguimento do servizo realizarase mediante informes mensuais e a comunicación e coordinación co persoal e cos/as usuarios/as do servizo, establecéndose unha avaliación continua do mesmo que deberá reflexarse nunha memoria final.

ANEXO II

BAREMO

Situación sociofamiliar e ocupacional:

1- Por ser familias cun fillo único: 2,5 puntos.

2- Por ser familias con dous fillos: 5 puntos.

3- Por ser familias que teñan a condición de familia numerosa: 10 puntos.

4- Pola situación de alta laboral dun proxenitor: 5 puntos.

5- Pola situación de alta laboral dos dous proxenitores: 10 puntos

En caso de empate terán preferencia aquelas familias na que ambos proxenitores traballen e de seguir o empate terán preferencia aquelas familias que teñan escolarizados os seus fillos/as no CEIP Celso Currás.

ANEXO III

Normas para o bo funcionamento do servizo de CAMPAMENTOS URBANOS DE VERÁN 2018.

1- Ao inicio do servizo os pais/nais titores ou responsables legais deberán cubrir unha ficha de matricula facilitando un teléfono de contacto para o persoal do centro durante a prestación do servizo. Así mesmo, deberán asinar as autorizacións para: asistencia ás actividades do servizo, administración de medicamentos (se fose necesario e indicando horas, dose e receita médica), trasladar ao neno/a en caso de emerxencia, recollida doutra persoa do/a neno/a.

2- Os/as nenos /as deberán asistir ao servizo en condicións de hixiene axeitadas.

3- No caso de o/a neno/a estea enfermo/a, teña febre, diarrea ou vómitos deberán deixalo/a na casa ata a completa curación.

4- Os/as nenas deberán cumprir o horario acordado co servizo. En caso de variación deberá ser comunicado ao servizo.

5- En caso de non asistencia ao servizo, deberá ser comunicada e xustificada atendendo ao indicado nos artigos 11 e 12 das bases do servizo.

6- Os alimentos para a merenda serán aportados polas familias, seguindo unha dieta saudable e equilibrada para os nenos/as.

7- En todo momento, primará o bo trato, o respecto e a comunicación axeitada entre as familias, os/as nenos/as, e os/as técnicos/as do servizo.

Dereitos dos/as usuarios/as:

- Acceder ó servizo sen discriminación por razón de nacionalidade, sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

- Bo trato, por parte do persoal do servizo e dos/as demais usuarios/as.

- A confidencialidade sobre os seus datos sanitarios, económicos e sociofamiliares.

- Proporcionarlle a atención socioeducativa precisa para o seu desenvolvemento integral.

- Favorecer a súa participación nas actividades do servizo.

Obrigas dos/as usuarios/as:

- Cumprir as normas establecidas para o bo funcionamento do servizo, indicadas no Anexo III destas bases.

- Cumprir rigorosamente os horarios de entrada e saída.

- Manter unha actitude de respecto e consideración co persoal e cos demais usuarios.

Faltas ao servizo:

Será considerada falta ao servizo a non asistencia ao servizo.

Considerarase causa xustificada aquelas faltas que, aportando a documentación correspondente, fosen motivadas:

- Saúde: enfermidade ou asistencia a consultas ou tratamentos médicos/especialistas.

- Laborais: modificación de quendas de traballo formación dos pais, nais, titores ou representantes legais.

- Cumprimento de medidas paterno filiais segundo acordo regulador ou resolución xudicial.

O resto de faltas na asistencia ao servizo serán consideradas faltas sen xustificar, cun máximo de tres faltas sen xustificar na quincena.

Causas de baixa.

A baixa no servizo de Campamentos Urbanos de Verán poderá producirse por algunha

destas causas:

- A solicitude dos pais, nais, titores ou representantes legais de ser baixa no servizo.

- Superar a idade regulamentaria para o acceso ao servizo.

- Incumprimento reiterado das normas establecidas no funcionamento do servizo.

- Non asistencia ao servizo sen causa xustificada durante tres días á quincena.

SEGUNDO.- Dar a publicidade suficiente e adecuada.

 

En Trabada, a 25 de abril de 2018.

A Alcaldesa

Mayra García Bermúdez

 

 
APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO LIMPEZA VIARIA APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA PDF Imprimir
Luns, 04 Xuño 2018 09:40

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 132/2018, DE 4 DE XUÑO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO LIMPEZA VIARIA APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de un OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR SERVIZO LIMPEZA VIARIA APROL RURAL .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía número 116/2018, de data 18/05/2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33317231Y BRICIO YANES REDONDAS

34283144B PEDRO MARÍA DÍAZ RÍOS

33836242E ALVARO SEIJO LÓPEZ

76570454G AURELIO FERNÁNDEZ IGLESIAS

33346741F IVÁN SORDO YANES

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración

-     Presidente/a: D. Jesús Amor Vizcaíno, persoal laboral fixo do Concello de Trabada, conductor de tractor

-     Secretaria: Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

-     Primeiro vogal: D. José Luis Reigosa Espasande. Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

- Segundo vogal: D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

No caso de ausencia do/a Presidente/a, será substituído/a polo primeiro vogal.

No caso de ausencia da Secretaria, será substituída polo segundo vogal.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 5 de xuño de 2018, ás 12:30h. Os candidatos deberán comparecer o día 5 de xuño de 2018, ás 12:30 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 4 de xuño de 2.018.

A Alcaldesa,

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, PEÓN DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA PDF Imprimir
Luns, 04 Xuño 2018 09:39

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 131/2018, DE 4 DE XUÑO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, PEÓN DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO  APROL RURAL E CONVOCATORIA DA PROBA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de  oficial PEÓN DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO APROL RURAL .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía número 115/2018, de data 18/05/2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                                       NOME E APELIDOS

77593579C                          GREGORIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

34283144B                          PEDRO MARÍA DÍAZ RÍOS

11444506M                        NOÉ REIGOSA SANJURJO

33849307T                          FRANCISCO JAVIER MOURE RODRÍGUEZ

33346741F                          IVÁN SORDO YANES

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración

-     Presidente/a: D. José Luis Reigosa Espasande. Operario de servizos multiples do Concello de Trabada, persoal laboral fixo.

-     Secretaria: Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

-     Primeiro vogal: Jesús Amor Vizcaíno, persoal laboral fixo do Concello de Trabada, conductor de tractor

- Segundo vogal: D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

No caso de ausencia do/a Presidente/a, será substituído/a polo primeiro vogal.

No caso de ausencia da Secretaria, será substituída polo segundo vogal.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 5 de xuño de 2018, ás 11:30h. Os candidatos deberán comparecer o día 5 de xuño de 2018, ás 11:30 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a  4 de xuño de 2.018.

A Alcaldesa,

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
I FESTA GASTRONÓMICA DA ENFARIÑADA PDF Imprimir
Venres, 04 Maio 2018 19:30

O Concello de Trabada, celebra por primeira vez, a Festa gastronómica da Enfariñada.
Celebramos esta cita coa finalidade de dar a coñecer e atraer visitantes a degustar o prato típico de Trabada.
Un prato elaborado con fariña de trigo, ovos, auga, leite, torreznos e sal.
O evento dará comezo sobre as 12h, xa que contaremos con seis postos de artesanía e cunha demonstración de cestaría.
Esta demostración é ao abeiro do programa da Deputación de Lugo de promoción da artesanía.
Tampouco vai faltar a música tradicional. A través do programa musiqueando da Deputación de Lugo contaremos co grupo tradicional Son de Lugh.
A partir das 13.30h poderase degustar a enfariñada, que elaborará a Asociación de Mulleres Rurais "Marco da Pena Verde", tal e como facían as nosas avoas,
lentamente e co cariño das nosas cociñeiras de Trabada; e a bebida serviráa o Club Trabada Futsal.
Así pois, o que intentamos sempre é implicar o tecido asociativo do noso Concello, en definitiva os nosos veciños e veciñas, en algo como é a difusión das nosas tradicións e da nosa cultura.
Finalmente, ás 16h, teremos a actuación da cantante Iria Estévez que nos presentará o seu concerto "Camiños do Fado", ao abeiro do programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia.
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 6 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada