Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Mércores, 27 Xuño 2018 10:55

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 168/2018 DE 27 DE XUÑO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso, en réxime de persoal temporal, de tres conductores de motobomba para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 156/2018 de data 18 de xuño de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33350872K IVÁN OTERO TORNEIRO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 28 de xuño de 2018 ás 11,00 horas para a valoración da fase de concurso.

En Trabada, a 27 de xuño de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 
LISTA DEFINITIVA DE UN XEFE PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Mércores, 27 Xuño 2018 10:53

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 167/2018 DE 27 DE XUÑO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE UN XEFE PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso, en réxime de persoal temporal, de unha praza de xefe para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 155/2018 de data 18 de xuño de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

33559728Z ALBA LÓPEZ GAVÍN

09443416F AMADEO MOLEJÓN REBOREDO

07966132J RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 28 de xuño de 2018 ás 10,00 horas para a valoración da fase de concurso.

En Trabada, a 27 de xuño de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES CATRO PEÓNS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Mércores, 27 Xuño 2018 10:52

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 166/2018 DE 27 DE XUÑO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES CATRO PEÓNS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, de catro prazas de peón para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 154/2018 de data 18 de xuño de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

77597282C JOSE MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

77593579C GREGORIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

11444506M NOÉ REIGOSA SANJURJO

15485502Q CHRISTIAN ALONSO LANZÓS

77595473M HERNÁN JOSÉ VALLE ÁLVAREZ

34279266C DANIEL OLIVEROS YÁÑEZ

33559728Z ALBA LÓPEZ GAVÍN

33559729S CASTOR LÓPEZ GAVÍN

09443416F AMADEO MOLEJÓN REBOREDO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 28 de xuño de 2018 ás 11,30 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 28 de xuño de 2018, ás 12,00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

En Trabada, a 27 de xuño de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 
BASES DE CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCION DA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE TRABADA, PDF Imprimir
Mércores, 27 Xuño 2018 06:48

RESOLUCION DA ALCALDIA Nº 165/2018, de 26 de xuño

Vista a Resolución da Alcaldía nº 57/2017, de 20 de marzo de 2017 pola que se aproban as BASES DE CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCION DA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE TRABADA, e vista a resolución da Alcaldía de Nº 133/2018, DE 4 DE XUÑO

En data 15 de xuño de 2018 publícase no Boletín Oficial da Provincia de Lugo anuncio ao respecto, abrindo prazo de presentación de instancias. Igualmente foi anunciado na páxina web do Concello , taboleiro de anuncios e na sede electrónica do mesmo.

Durante o prazo establecido presentaron instancias de participación as seguintes persoas solicitantes:

Nome a apelidos

Nº Rexistro Entrada

DNI

Mónica Quintana Fernández

2018-E-R-1121

34636690R

Rubén Romero Méndez

2018-E-R-1124

34881636C

Alicia Conde Díaz

2018-E-R-1179

71870217R

Laura Fernández Fernández

2018-E-R-1192

34881233P

Revisada a documentación presentada polas aspirantes, con especial análise da cláusula 5 c) das bases que rexen a selección en relación coa Resolución de 3 de novembro de 2015 da Secretaria de Estado de Servizos Sociais e Igualdade polo que se publica o acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia .

De conformidade coas bases que regulan a selección, esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente atribuídas polos  artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases do Réxime Local e artigo 61  da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, VEÑO EN RESOLVER :

PRIMEIRO.- Aprobar o listaxe definitiva de admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego de auxiliares de axuda no fogar mediante o procedemento de concurso – oposición convocado por Resolución de 133/2018, de 4 de xuño.

A relación completa de aspirantes así como a relación de persoas excluídas , xunto co  defecto motivador da exclusión ,  exporase no taboleiro de anuncios e na páxina Web do Concello:

ASPIRANTES ADMITIDAS

Mónica Quintana Fernández

Rubén Romero Méndez

Alicia Conde Díaz

Laura Fernández Fernández

ASPIRANTES EXCLUIDAS: ningunha

SEGUNDO .- De conformidade co establecido no apartado 8 da base , por non haber aspirantes excluídas, a lista quedará elevada a definitiva automaticamente.

TERCEIRO .- Designar o seguinte Comisión de Avaliación e Selección , conforme ao establecido no  apartado 9 das bases da Convocatoria :

Presidencia: Dona Ana Gonzalez Díaz, Traballadora Social Concello de Trabada .

Secretaria: Dona María del Carmen Fernández , auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral fixa Concello de Trabada.

Vogalías titulares:

Dona Yolanda Amor Fernández , auxiliar axuda no fogar, persoal laboral fixa Concello de Trabada

Dona Verónica Rodríguez Fernández, auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral fixa Concello de Trabada.

Dona Laura García Delantero, AEDL do Concello da Pontenova, persoal laboral fixo.

CUARTO.-  O Tribunal Cualificador  reunirase o XOVES 28 DE XUÑO DE 2018 ás 17,00 horas, valorando en primeiro termo a fase do  concurso.

QUINTO.- Convocar as  aspirantes admitidas á realización das probas da fase de oposición para o XOVES 28 DE XUÑO DE 2018 ÁS 17,30 HORAS na Casa da Cultura do Concello de Trabada.

SEXTO.- Ordenar a publicación da presente  no Taboleiro de  Anuncios da Corporación e na páxina Web do Concello.

Contra a designación do  Tribunal Cualificador poderá interpoñerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a Alcaldesa de Trabada no prazo de un mes dende a súa publicación no Taboleiro de Anuncios, ou ben recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses dende dita publicación, ante o órgano xurisdicional competente, de conformidade co disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común e Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso- Administrativa, significándose que no caso de interpoñer recurso de reposición non se poderá interpoñer o contencioso –administrativo en tanto aquel non sexa resolto expresamente ou se producira a desestimación presunta do mesmo.

En Trabada, a 26 de xuño de 2018.

A Alcaldesa.

Asdo. Mayra García Bermúdez.

 
PUNTUACIÓN SEGUNDO BASES PROGRAMA DE CONCILIACIÓN (CAMPAMENTO URBANO DE VERÁN) PDF Imprimir
Venres, 22 Xuño 2018 11:54

XUÑO

XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

15 PUNTOS

Anas

Anas

Anas

Anas

Zakaria

Zakaria

Zakaria

Zakaria

Iago

Iago

Iago

Iago

Martín

Martín

Martín

Martín

Alex

Alex

Alex

Alex

Xoel

Xoel

Xoel

Xoel

Eloi

Eloi

Eloi

Eloi

Amina

Amina

Amina

Amina

Irene

Juan

Juan

(9 - 15) Lucas

Lucas

Sara

Sara

Christian

Christian

Sonia

(1 - 15) Sonia

Javier

(1 - 15) Javier

Alexandro

(1 - 15) Alexandro

Ángel

(1 - 15) Ángel

(1 - 15) Miguel A.

(1 - 15) Miguel A.

(1 - 15) Soraya

(1 - 15) Soraya

(1 - 15) Isaac

(1 - 15) Aitana

(1 - 15) Lucía

(16 - 31) Lucía

Lucía

Celia

(9 – 15 // 23 - 29) Celia

(6 – 12 // 20 - 26) Celia

Celia

Jairo

Jairo

12,5 PUNTOS

Silvia

Silvia

Silvia

Silvia

Noemi

Noemi

(1 - 15) Noemi

Noemi

Mara

Mara

Mara

Sergio

Sergio

(16 - 31) André

10 PUNTOS

Yasmine

Yasmine

Yasmine

Yasmine

Lamia

Lamia

Lamia

Lamia

Naiara

Naiara

Naiara

Naiara

Noa

Noa

Noa

Noa

Lorena

Lorena

Lorena

Lorena

(1 - 15) Javier

(1 - 15) Javier

7,5 PUNTOS

Izan

Izan

Izan

Izan

Excluído por non cumprir o establecido nas bases

Marcos

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

Páxina 4 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada