Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO TRIBUNAL PDF Imprimir
Luns, 07 Novembro 2016 14:51

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 258/2016,  DE 7 DE NOVEMBRO,  DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL

Vistas as propostas de membros realizadas polas Entidades correspondentes que deben formar parte do Tribunal que realizará a selección da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion en réxime de persoal laboral, de conformidade coas bases aprobadas por Resolución de Alcaldia nº 233/2016 de data 07/10/2016 , e no uso das miñas atribucións,

 

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

  • Presidente: MARTA GEADA ARCA, funcionaria Arquitecta do Concello de Barreiros. ( suplente, Dona Maria Sofia Sanmartin Novoa)
  • Secretaria: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, Secretaria- Interventora do Concello de Trabada ( suplente , Dona Begoña González Pedregal, Secretaria- Interventora Concello de Lourenzá)
  • Vogais :
    • BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros.( suplente, Rosa Maria Bujan Ordoñez, Secretaria-Interventora Concello de Curtis)
    • MONICA MARRAS MOSQUERA, xefa do servizo de arquitectura da Deputación de Lugo. ( suplente , Don Juán José Fernández Granda, Enxeñeiro Técnico Agricola Servizos de Expropiacions e Control de Proxectos da Deputación de Lugo).
    • PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ, Arquitecto no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo ( suplente, Don Héctor Diéguez Arnada , adxunto xefe de servizo construccion e Obras Novas no servizo de vias e obras da Deputacion de Lugo).

 

SEGUNDO. Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

Mándao de asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016

 

 

Asdo.: Mayra García Bermúdez.

 

 

O EXAME DA FASE DE OPOSICION  TERÁ LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ÁS 10.30 HORAS NA CASA DA CULTURA DE TRABADA ( BAIXO O CENTRO DE SAUDE). OS ASPIRANTES VIRÁN CO DNI PARA A SUA EXHIBICION POR ORDEN DE CHAMAMENTO. A FASE DO CONCURSO EFECTUARASE A SEGUIDO DA PUBLICACION EN SITU DO RESULTADO DA FASE DA OPOSICIÓN. O RESULTADO FINAL PUBLICARASE NA PAXINA WEB.

 

 
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO MODIFICACION LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Luns, 07 Novembro 2016 14:18

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 257/2016, DE 7 DE NOVEMBRO

APROBANDO MODIFICACION DA LISTA PROVISIONAL

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion, pola Alcaldía dictouse Resolución nº 256/2016, de 4 de novembro, de  aprobacion da listaxe provisional de admitidos e excluídos.

Na data de hoxe, sete de novembro de 2016, recibiuse en dependencias municipais ( nº RE 2427)  solicitude de instancia de participación presentada por Dona Ana Estevez Dopico, presentada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela o dia 2 de novembro de 2016, en prazo, polo que se debe incorporar ao expediente referido.

Habendose publicado a listaxe aprobada en data 4 de novembro na páxina web  na mesma data, no dia de  hoxe, Dona Sara Arias Chao efectúa subsanacion de solicitude aportando ao expediente a declaración conforme modelo establecido, polo que se entende subsanado o trámite.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a  modificación á  relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)

33339931M MARTA BLANCO PUENTE Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

SEGUNDO.- Non se entende procedente ampliar o prazo de subsanación pois a modificación da listaxe ven motivada pola incorporación de unha candidata que non figura na relación de aspirantes excluidos.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 7 de novembro de 2016,

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACLARACIONS PDF Imprimir
Luns, 07 Novembro 2016 10:26

EN RELACION COA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DE UN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSOAL LABORAL TEMPORAL , ENGADIDO NO PROXECTO DEPUEMPREGO, INDICAR QUE A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS SERA OBXECTO DE PUBLICACIÓN NOS PROXIMOS DIAS, POR ESTAR PENDENTE DE RECEPCION EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS  INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNICADAS EN PRAZO POR ASPIRANTES QUE AS  REXISTRARON  EN REXISTROS DE OUTRAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS.

O EXAME REALIZARÁSE PREVISIBLEMENTE A FINAIS DA SEMANA PRÓXIMA, DO QUE SE DARÁ CONTA A TRAVES DE ESTE MEDIO

 
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Venres, 04 Novembro 2016 15:33

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  nº 256/2016,  DE 4 DE NOVEMBRO

APROBANDO A LISTA PROVISIONAL

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

 

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)

76582081Q SARA ARIAS CHAO Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

33339931M MARTA BLANCO PUENTE Declaracion xurada non acorde co modelo establecido . SUBSANABLE

 

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres días hábiles, a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello , para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión. Caso contrario, teráselles por desistido no procedemento.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 4 de novembro de 2016,

 

NOTA INFORMATIVA: O EXAME DA FASE DE OPOSICION  TERÁ LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ÁS 10.30 HORAS NA CASA DA CULTURA DE TRABADA ( BAIXO O CENTRO DE SAUDE). OS ASPIRANTES VIRÁN CO DNI PARA A SUA EXHIBICION POR ORDEN DE CHAMAMENTO. A FASE DO CONCURSO EFECTUARASE A SEGUIDO DO PUBLICACION EN SITU DA FASE DA OPOSICIÓN. O RESULTADO FINAL PUBLICARASE NA PAXINA WEB.

O NOMEAMENTO DA COMPOSICION DO TRIBUNAL FARASE PUBLICO O LUNS DIA 7 DE NOVEMBRO NESTA PAXINA WEB  E NO TABOEIRO DE ANUNCIOS DA CORPORACION .

 
CONCURSO DE RECETAS DE COCIÑA PDF Imprimir
Mércores, 02 Novembro 2016 08:25

A RESERVA DA BIOSFERA RÍO EO, OSCOS E TERRAS DE BURÓN ORGANIZA UN CONCURSO DE RECETAS DE COCIÑA DA ZONA.

 

Aquí podedes consultar as bases:

CONCURSO DE RECETAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA RÍO EO, OSCOS Y TERRAS DE BURÓN

Entre los principales objetivos del Programa MAB (Hombre y Biosfera) se encuentran los de fomentar el desarrollo socioeconómico de los territorios, incrementar el consumo de los productos de proximidad, y mantener la cultura y las tradiciones populares. En este sentido, la gastronomía tradicional puede jugar un papel clave para cumplir estos objetivos y difundir la calidad de los productos originarios de los territorios, ayudando al desarrollo económico de la población mediante el aumento de demanda de los productos locales y la promoción turística.

La gastronomía de una región y, sobre todo las recetas tradicionales, atesoran a la vez la sabiduría popular acumulada durante siglos y los valores nutricionales y organolépticos de sus productos. De esta forma, las “recetas de la abuela” pueden reunir, en un sencillo trozo de papel, una valiosa información guardada a través de los años sobre la elaboración de un plato que, al degustarlo, nos evoque el saber de las tradiciones y los aromas y sabores peculiares de cada territorio.

El proyecto consiste en recopilar recetas de cocina tradicionales de la Red Española de Reservas de la Biosfera, de la que la “Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón” forma parte.

De cada Reserva se seleccionarán dos recetas de un “Primer plato”, dos de un “Segundo plato”, dos de un “Postre” y dos de una “Tapa” o “Pincho”, las cuales se publicarán en un libro junto con las recetas de las otras Reservas. El resto de recetas pasarán a recopilarse en un documento electrónico, sin duda de gran valor.

Por ello y a modo de “concurso” se abre un plazo de presentación de recetas tradicionales de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, integrada por los concejos de Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, A Pontenova, Ribadeo, Ribeira de Piquín y Trabada en Lugo, y Castropol, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos y en Asturias.

“Bases del Concurso Recetas de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón”:

Quienes pueden participar:

§ Residentes de los concejos de Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, A Pontenova, Ribadeo, Ribeira de Piquín, Trabada, Castropol, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos, que integran la Reserva de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

Plazo:

§ Se podrán presentar hasta el 25 de noviembre de 2016

Categorías:

§ Primer plato

§ Segundo Plato

§ Postre

§ Tapa o Pincho

Requisitos generales:

§ Las recetas deberán ser presentadas por personas a título particular, no por establecimientos de restauración; indicando nombre y apellidos, número de teléfono y/o dirección de correo electrónico de contacto, domicilio, y categoría a la cual la presenta.

§ Cada participante puede presentar tantas recetas como guste, a una o a varias de las categorías.

§ Las recetas deberán formar parte de la tradición gastronómica de alguno de los concejos que integran la Reserva de la Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Podrán ser recetas tradicionales, en uso o caídas en el olvido.

§ Se valorará el que estén basadas en productos originarios del territorio; así como la utilización de medios, utensilios y/o técnicas de cocinado tradicionales e incluso ya desaparecidos, valorándose a su vez su adaptación a los medios actuales.

§ Las recetas deberán estar suficientemente descritas, aportando relación de ingredientes y cantidades de acuerdo al número de comensales (por ejemplo, receta para 4 personas, etc.), descripción del proceso, así como el de salsas que pudieran acompañarlas, de vinculación con el territorio, y cualquier otro dato que se considere de interés (por ejemplo, solo se hacía en las fiestas, o se elaboraba en el puerto, se usaba tal o cual ingrediente que hoy en día no hay pero se puede sustituir por tal otro, etc.). Podrá acompañarse de una o más fotografías de la misma.

Modo de presentación:

§ Por escrito (correo postal, correo electrónico o presencialmente):

Ayuntamiento

Contacto

Taramundi

Programa Rompiendo Distancias

Plaza del Poyo nº 1

33775 - Taramundi

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Castropol

Programa Rompiendo Distancias

Plaza del Poyo nº 1

33775 - Taramundi

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Vegadeo

Ayuntamiento de Vegadeo

Plaza del Ayuntamiento nº 1

33770 - Vegadeo

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Villanueva de Oscos

Ayuntamiento de Villanueva de Oscos

Plaza La Villa, s/n

33777 - Villanueva de Oscos

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

San Tirso de Abres

Ayuntamiento de San Tirso de Abres

Avenida de Galicia s/n

33774 - El Llano (San Tirso de Abres)

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Santa Eulalia de Oscos

Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos

Plaza de Sargadelos s/n

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

San Martín de Oscos

Ayuntamiento de San Martín de Oscos

Plaza de las Infantas s/n

33777 - San Martín de Oscos Asturias

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Ribadeo

Concello de Ribadeo

Praza de España, 1

27700 - Ribadeo

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

A Pontenova

Concello de A Pontenova

Plaza do Concello s/n

27720 - A Pontenova

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Baleira

Concello de Baleira

Avenida Doctor Escobar s/n

27130 - Baleira

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

A Fonsagrada

Concello da Fonsagrada

Praza do Concello, s/n

A Fonsagrada

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Negueira de Muñiz

Concello de Negueira de Muñiz

Pza. do Concello, s/n

27113 - Negueira de Muñiz

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Ribeira de Piquín

Concello de Ribeira de Piquín

Chao de Pousadoiro, s/n

27.242 - Chao de Pousadoiro

Trabada

Concello de Trabada

Concello, 15

27765 - Trabada

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

Proceso de selección de recetas:

La selección de las recetas ganadoras se hará en dos fases, una primera en la que se seleccionarán las recetas finalistas, y una segunda en la que se elegirán las recetas ganadoras.

Primera fase:

Una vez terminado el plazo de presentación de recetas, cada Ayuntamiento elegirá, entre los platos presentados por sus vecinos y bajo sus propios criterios, una receta por cada tipo de plato (primer plato, segundo plato, postre y tapa o pincho). El plazo para la selección de los platos finalistas por parte de los Ayuntamientos será hasta el día 30 de noviembre de 2016.

Segunda fase:

Con las recetas seleccionadas por cada Ayuntamiento se hará una selección final en las que se elegirán las dos mejores recetas para cada tipo de plato.

La selección de las recetas ganadoras se hará en un acto público en la segunda semana de diciembre, en el que si es posible, se elaborarán los platos finalistas. La fecha exacta se comunicará a los finalistas y se publicitará adecuadamente desde cada Ayuntamiento.

Jurado:

§ Estará compuesto por tres cocineros profesionales, cuatro alcaldes (dos de la parte asturiana de la Reserva y dos de la parte gallega), los directores generales de Recursos Naturales de las dos Comunidades Autónomas y los co-gestores de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

§ El jurado dictaminará dos primeros premios por cada una de las categorías (Primer Plato, Segundo Plato, Postre y Tapa/Pincho tradicional), siendo cada una de ellas representante de cada Comunidad Autónoma (por ejemplo, un primer plato por la parte asturiana y otro por la parte gallega).

§ Se valorará el que estén basadas en productos originarios del territorio; así como la utilización de medios, utensilios y/o técnicas de cocinado tradicionales e incluso ya desaparecidos, valorándose a su vez su adaptación a los medios actuales.

§ Al ser muchas de ellas recetas tradicionales, pueden ser coincidentes, por lo que el jurado seleccionará, si se diera el caso, aquella que considere mejor descrita o aporte datos de mayor interés, tradición, etc.

Premios:

 

Las personas que hayan presentado las recetas ganadoras se llevarán un ejemplar del libro de recetas de cocina de las Reservas de la Biosfera una vez este haya sido editado.

 
<< Inicio < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seguinte > Final >>

Páxina 20 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada