Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Sábado, 01 Outubro 2022  
APROL RURAL CONDUCTOR LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 14:34 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 264/2016, de 8 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de OFICIAL CONDUCTOR TRACTOR.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 241/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

76566592Y MANUEL MARTINEZ MOREDA

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZRELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33999185x RAQUEL CALDERON SANCHEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( carnet conducir) NON SUBSANABLE

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE

 

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois os aspirantes excluidos o son por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídosna páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 13,00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 13, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, ;

 

A Alcaldesa

Asdo. Mayra garcia Bermúdez

 

 

 

 
APROL RURAL PEONS LIMPEZA ASPIRANTES, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 13:55

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 263/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA PROVISIONAL APROL RURAL 2016 PEONS LIMPEZA VIARIA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de DOUS PEONS DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO.

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77593579C GREGORIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

34883185M MIGUEL DOS REIS RUBIO

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

76579489T RUBEN LOPEZ RIVERA

33543769V IVAN LOPEZ PEREZ

76583103A HUGO REQUEIJO FREIJE

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

35591935X ISIDRO DIAZ SEIVANE

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

76549335E JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZ

EXCLUIDOS : NINGUN

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres dias naturais a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luis Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Don Jesús Amor Vizcaino, conductor concello de Trabada

Don José Antonio Arruñada Amor, conductor Concello de A Pontenova

Don Francisco Rodriguez Santomé, conserxe concello de Trabada.


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 11,30 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 11,30 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

En Trabada , a 8 de novembro de 2016,

A Alcaldesa


Asdo. Mayra Garcia Bermudez

 
DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 11:48

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS  DEPUEMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE SELECCION E CONVOCATORIA DE REALIZACION DE PROBAS

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de Auxiliar administrativo, de conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

76582887V DANIEL GALLO LORENZO

76580970D DIEGO YAÑEZ DIAZ

53517933S PAULA VAZQUEZ DIAZ

77629240P SONIA FERNANDEZ LONGARELA

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33999033L AZUCENA FERNANDEZ MARADONA

53515861J COVADONGA ALVAREZ GALAN

33339123W ROCIO QUINTANA VAZQUEZ

34880050K JENNIFER SEIVANE GARCIA

33993842A JESUS RODRIGUEZ VALE

44091036J EULALIA VARELA CARBALLUDE

79328249F JOSE LUIS FUNGUEIRIÑO PAZOS

76582125Z ANXO RODRIGUEZ LORIGADOS

33556742H ALBA RAMALLAL SALGADO

76575267X JOSE FERNANDO LODOS GARCIA

34880575V JENNIFER MOURE LOPEZ

33540775J LARA FREIJE YANES

77596855F MARIA JESUS GARCIA BOLAÑO

76580359L MARIA DEL ROCIO MORAN YAÑEZ

76570450T MARIA JAQUELINE SANTAMARINA DIAZ

33550008T ICIA COTARELO FERNANDEZ

33540485E NOELIA MARADONA RODRIGUEZ


RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

 

  • 34635847-D GEMMA MARTINEZ PEREZ Causa: declaracion xurada non axustada a modelo admisible ( SUBSANABLE).

  • 76938901Z BARBARA BEGOÑA VIJANDE AMAGO. Causa: Non acreditar coñecemento lingua galega, NON SUBSANABLE , claúsula 4,f) POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION.

 

SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de TRES días hábiles, a partir da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para corrixir as faltas ou acompañar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

 

TRIBUNAL DE SELECCION ( COMPOSICION )

PRESIDENTE : BEGOÑA GONZALEZ PEDREGAL, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE, MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

· SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

· VOGAIS: MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA CONCELLO DE LOURENZÁ( SUPLENTE, ANA GONZALEZ DIAZ, TRABALLADORA SOCIAL CONCELLO DE TRABADA)

· DON JOSE ANTONIO ARIAS LOMBARDERO , TÉCNICO DE XESTION DO SERVIZO DE CONTRATACION E FOMENTO DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DONA MARIA PILAR PIÑEIRO VAZQUEZ, TECNICO DE XESTION NO NEGOCIADO DOUTROS ENTES DA DEPUTACION DE LUGO)

· DONA SILVIA GARCIA LOPEZ, TECNICO DE XESTION NO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL DA DEPUTACION DE LUGO( SUPLENTE, DONA JULIA VAZQUEZ SILVARREY, TECNICO DE XESTION NA UNIDADE PROMOCION ECONOMICA E EMPREGO DA DEPUTACION DE LUGO) .

 

CONVOCATORIA CELEBRACION PROBAS

 

PENDENTE DE PUBLICAR A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS INFÓRMASE QUE  OS ASPIRANTES SERÁN CONVOCADOS PARA A CELEBRACIÓN DAS PROBAS O DIA 16 DE NOVEMBRO ÁS 9.15 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA( BAIXO CENTRO DE SAUDE) . debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 11:04

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 261/2016, DE 8 DE NOVEMBRO, APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

 

Vista a Resolución de Alcaldía núm. 257/2016 de data 7 de novembro , na que se aprobaba a lista provisional modificada de admitidos e excluídos da convocatoria en relación coas probas de selección de persoal laboral da/s praza/s vacante/s de Arquitecto técnico ou grado enxeñeria edificacion.


Finalizado o prazo de presentación de reclamacións á lista provisional de aspirantes e examinadas as alegacións presentadas polos aspirantes excluídos da convocatoria, consta presentada RE 2445, subsanación de declaracion xurada de Marta Blanco Puente, polo que se entende que a citada lista pode ser elevada a definitiva porque o outro candidato non admitido tivo unha causa de exclusión non subsanable , por non acreditar en prazo un requisito de participación.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm.233/2016 de data 7 de outubro , e en virtude das competencias legalmente atribuidas polos artigos 21 da lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local e artigo 61 da lei 5/1997, de Administración Local de Galicia,

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

33346888Q PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

34637635A DIEGO HERMIDA VARELA

33351642D FE PENA LOPEZ

34884528-Z PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

53182606M REBECA GALIÑANES FERNANDEZ

34881620G FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

33997292A ANGEL SEIJAS MOURELO

77595942Z XABIER PARDIÑAS SUAREZ

76367889T AGUSTIN BELLO COLLAZO

76569800V JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

76582081Q SARA  ARIAS CHAO

44841024V ANA ESTEVEZ DOPICO

33339931M MARTA BLANCO PUENTE

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33327767P OSCAR TRINIDAD PEREZ NON APORTA COPIA CARNET CONDUCIR . NON SUBSANABLE POR SER REQUISITO DE PARTICIPACION

( base nº 4,g)


SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO . A realización dos exercicios comezará o día 10 de novembro de 2016 ás 10,30 horas na Casa da Cultura de Trabada , debendo presentar os aspirantes a documentación identificativa oficial correspondente. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.


Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

 

A Alcaldesa

 


Asdo. Mayra García Bermudez

 
DEPUEMPREGO TECNICO DEPORTIVO LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 10:01

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 260/2016, DE 8 DE NOVEMBRO APROBANDO LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS TECNICO DEPORTIVO , DESIGNACION DE TRIBUNAL E CONVOCATORIA DE PROBA

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de personal para a contratación mediante concurso-oposición en réximen de personal laboral, da praza de Técnico Deportivo DEPUEMPREGO .

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía n.º 235/2016, de data 10/10/2016 , tendo en conta a brevedade dos prazos e que o aspirante excluido non pode efectuar subsanacion por incumplir a xustificación de un requisito esencial de participación ,

RESOLVO

 

PRIMERO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluidos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOMBRE APELIDOS

33,344,061-H DIEGO REGO LOPEZ

76,581,455-B MARTIN LOPEZ GARCIA

34,882,413-S FRANCISCO VAZQUEZ BELTRAN

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

X2360658-F VIVIAN THIERRY DORS causa: NON ACREDITAR COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA ( base 4,f) NON SUBSANABLE

SEGUNDO. Designar como membros do Tribunal que xulgará as correspondentes probas a:

PRESIDENTE : RUBEN GARCIA PIÑEIROA, TECNICO DE DEPORTES, PERSOAL LABORAL FIXO CONCELLO DE LOURENZA( SUPLENTE MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA)

-- SECRETARIA: MARIA SOFIA SANMARTIN NOVOA, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE TRABADA( SUPLENTE , ROSA BUJAN ORDOÑEZ, SECRETARIA-INTERVENTORA CONCELLO DE TRABADA)

-- VOGAIS:

- ANTON RODRIGUEZ PRIETO , MONITOR DEPORTIVO NO NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO, MESTRE EDUCACION FISICA( SUPLENTE BEGOÑA FERREIRO OTERO, XEFA DE NEGOCIADO DE DEPORTES DA DEPUTACION DE LUGO)

- XOSE MANUEL BECERRA PARDO, XEFE DO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL, DEPORTE, IGUALDADE E MOCIDADE DA DEPUTACION DE LUGO.( SUPLENTE MERCEDES LAMELA LOPEZ, XEFA DO SERVIZO DE CULTURA, TURISMO, ENSINO, NORMALIZACION LINGUISTICA E PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DA DEPUTACION DE LUGO)

- MARIA ANGELES RIVAS VAZQUEZ, XEFA DA SECCION DE CONTABILIDADE E CONTAS NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO ( SUPLENTE, DON JOSE ANTONIO CASTRO LIZ, TECNICO ADMINISTRACION FINANCIERA E CONTABILIDADE NA INTERVENCION DA DEPUTACION DE LUGO).

 

TERCEIRO . Comunicar a presente Resolución aos membros designados para o seu coñecemento.

O Tribunal reunirase o VENRES 11 DE NOVEMBRO ÁS 9,00 HORAS, CONVOCÁNDOSE AOS ASPIRANTES PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO ÁS 9.00 HORAS NA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE TRABADA ( BAIXOS CENTRO DE SAUDE) .

CUARTO. Publicar na páxina web e no taboeiro de anuncios da Corporación.

Lo manda y firma Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016

A Alcaldesa

 

AsdO. Mayra García Bermúdez

 
<< Inicio < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seguinte > Final >>

Páxina 19 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada