Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Venres, 08 Decembro 2023  
DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO RESULTADO SELECCION PDF Imprimir
Xoves, 10 Novembro 2016 12:51

DEPUEMPREGO ARQUITECTO TECNICO

RESULTADOS TOTAIS

NOME E APELIDOS

FASE OPOSICION

FASE CONCURSO

TOTAL PUNTUACION

ANA ESTEVEZ DOPICO

---------------------

---------------------

----------------

JOSE ANTONIO VALE ALVAREZ

3.90

1.20

5.10

MARTA BLANCO PUENTE

3.90

1.625

5.525

AGUSTIN BELLO COLLAZO

3.30

2.00

5.30

XABIER PARDIÑAS SUAREZ

3.90

0.80

4.70

ANGEL SEIJAS MOURELO

3.30

0.00

3.30

FATIMA RODRIGUEZ LABAYEN

-------------------------

------------------------

-----------------

REBECA GALIÑARES FERNANDEZ

4.20

0.50

4.70

PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ

3.00

0.50

3.50

FE PENA LOPEZ

4.50

1.00

5.50

SARA ARIAS CHAO

5.10

0.65

5.75

DIEGO HERMIDA VARELA

3.60

0.60

4.20

PATRICIA ABELLEIRA SANCHEZ

5.10

0.50

5.60

Concluídos os exercicios e debidamente cualificados, o Tribunal, sen superar o número de prazas convocadas, acorda propor o nomeamento do seguinte aspirante por ser o que maior puntuación alcanzou:

 

- Dona SARA ARIAS CHAO , provisto de DNI 76.582.081-Q.

En Trabada, a 10 de novembro de 2016.

A Secretaria

 
CORRECCION ERRO LISTAXE CONDUCTOR PDF Imprimir
Mércores, 09 Novembro 2016 14:46

POR ERRO, CORRIXESE A LISTAXE DE CANDIDATOS AO POSTO DE OFICIAL CONDUCTOR DE TRACTOR : CANDIDATO EXCLUIDO ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO, CIF 33997761N, POR NON SER REMITIDO POLO INEM PARA ESTA OFERTA DE EMPREGO. NON SUBSANABLE

 
APROL RURAL LISTAXE DEFINITIVO PEONS LIMPEZA VIARIA PDF Imprimir
Mércores, 09 Novembro 2016 13:40

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 267/2016, DE 9 DE NOVEMBRO, APROBANDO A  LISTA DEFINITIVA APROL RURAL 2016 PEONS LIMPEZA VIARIA

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de DOUS PEONS DE LIMPEZA VIARIA PARA REFORZO DO SERVIZO, e vista a relacion de traballadores desempregados remitida polo INEM para esta convocatoria.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. de data , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77593579C GREGORIO RODRIGUEZ FERNANDEZ

34883185M MIGUEL DOS REIS RUBIO

33997761N ANTONIO SERGIO JANEIRO PALMEIRO

33543769V IVAN LOPEZ PEREZ

76583103A HUGO REQUEIJO FREIJE

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

35591935X ISIDRO DIAZ SEIVANE

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76559822K ALEJANDRO GARCIA COTARELO

33836242E ALVARO SEIJO LOPEZ

51624046V TOMAS RODRIGUEZ SANCHEZ

76582567L ADRIAN FERNANDEZ GARCIA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

76549335E JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ

33544185L MARCOS SUAREZ PEREIRO

33849307T FRANCISCO JAVIER MOURE RODRIGUEZ

CANDIDATOS EXCLUIDOS

76579489T RUBEN LOPEZ RIVERA       Por non ser remitido polo INEM na oferta referida.

SEGUNDO . Publicar a relación definitiva  de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

En Trabada , a 9 de novembro de 2016,

A Alcaldesa

Asdo. Mayra Garcia Bermudez

 
APROL RURAL AUXILIAR SAF LISTAXE, TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Mércores, 09 Novembro 2016 08:25

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 266/2016, de 9 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL AUXILIAR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de AUXILIAR SAF .

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 242/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVO

 

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77597480B MARIA ANGELES REY BARRERA

33543078Q VANESA CASTOSA RIVAS

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

76582874-G ALBA MARIA MORAN YAÑEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion : CARTA DE PRESENTACION DE OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO . NON SUBSANABLE

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois a aspirante excluida o é por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

TERCEIRO. Publicar a relación de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Dona Ana Gonzalez Diaz, Traballadora Social concello Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Dona Maria del Carmen Gonzalez Fernandez, Auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Yolanda Amor Fernandez, auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Isabel Pacios Villar, Traballadora social A Pontenova .


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 17, 00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 17, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, .

 

A Alcaldesa

 

 

Asdo. Mayra Garcia Bermúdez

 

  
APROL RURAL LIMPIADORA LISTAXE TRIBUNAL E CONVOCATORIA PDF Imprimir
Martes, 08 Novembro 2016 14:50 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA nº 265/2016, de 8 de novembro APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES APROL RURAL LIMPIADOR

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da/s praza/s de LIMPIADOR DE INMOBLES

 

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía 243/2016 de data 24/10/2016 , e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

 

RESOLVOPRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME APELIDOS

77597480B MARIA ANGELES REY BARRERA

33840008Q MARIA PAZ PRIETO RIVAS

X09163580N PAULA PETRUTA DINCA

77595473M HERNAN JOSE VALLE ALVAREZ

76566577Z TERESA SANTAMARINA COTARELO

11444506M NOE REIGOSA SANJURJO

76579974W MONICA VARELA MUIÑORELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

DNI NOME APELIDOS CAUSA EXCLUSION

33999185x RAQUEL CALDERON SANCHEZ Non presenta documentación acreditativa requisitos de participacion ( DNI; carnet conducir) NON SUBSANABLE 

SEGUNDO. A lista enténdese definitiva pois os aspirantes excluidos o son por erros non subsanables na presentacion de documentación requerida como requisito esencial de participacion.

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídosna páxina web do Concello.

CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Dona Ana Gonzalez Diaz, Traballadora Social concello Trabada

Secretaria: Maria Sofia Sanmartín Novoa, Secretaria-Interventora Concello de Trabada

Vogal: Dona Maria del Carmen Gonzaalez Fernandez, Auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Yolanda Amor Fernandez, auxiliar Saf Concello de Trabada

Dona Isabel Pacios Villar, Traballadora social A Pontenova .


QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 11 de novembro de 2016 ás 18, 00 horas.
Os candidatos deberán comparecer o día 11 de novembro de 2016, ás 18, 00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

 

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 8 de novembro de 2016, ; 

A Alcaldesa

Asdo. Mayra garcia Bermúdez

 

  
<< Inicio < Anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seguinte > Final >>

Páxina 18 de 35
Sede electrónica
Infraestruturas, espazos naturais, arquitectura... coñece Trabada en imaxes
¿Que tempo vai facer hoxe en Trabada. Coñece a predicción meteorolóxica.
Teléfonos de interese: Concello 982 13 50 11 Centro de Saúde 982 13 53 00

ENCUESTAS

Dende onde visita o noso portal?
 
© Concello de Trabada