Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Lunes 25 de Septiembre de 2023  
LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PRAZA DE QRQUITECTO TÉCNICO PROGRAMA DEPUEMPREGO PDF Imprimir
Martes 17 de Octubre de 2017 17:44

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 308 /2017, DE 17 DE OUTUBRO

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de temporal, da praza de UN ARQUITECTO TÉCNICO/GRADO DE ENXEÑERIA DE EDIFICACIÓN ao abeiro do Programa Depuemprego 2017 Plan Provincial Unico.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 273/2017 de data 19/10/2017, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada,

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI                               NOME APELIDOS

33346888Q          PATRICIA ABELLERIA SANCHEZ

34637635A          DIEGO HERMIDA VARELA

77595942Z          XABIER PARDIÑAS SUAREZ

SEGUNDO . Publicar a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: MARTA GEADA ARCA, funcionaria Arquitecta do Concello de Barreiros.  Suplente.( BEGOÑA GONZÁLEZ PEDREGAL, Secretaria- Interventora do Concello de Lourenzá)

Secretaria: MARIA SOFÍA SANMARTÍN NOVOA, Secretaria – Interventora do Concello de Alfoz Suplente: (BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros)

Vogais :

BEGOÑA TEIJEIRO CAMPO, Secretaria-Interventora do Concello de Barreiros. Suplente: ( MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ , Funcionaria administrativa do Concello de Lourenzá)

PABLO RODRÍGUEZ FERNANDEZ, Arquitecto no Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo. Suplente: (Eugenio José Niñe Fernández, Xefe da Sección de Topografía, Cartografía e Delineación no Servizo de Vías e Obras da Deputación de Lugo)

MONICA MARRAS MOSQUERA, Xefa do Servizo de Arquitectura da Deputación de Lugo. Suplente: (Enrique Castro Fernández, Xefe Negociado na Oficina Técnica Delineación no Servizo de Arquitectura da Deputación de Lugo )

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 24 de outubro de 2017 ás 11.00 horas. Os candidatos deberán comparecer o día 24 de outubro de 2017, ás 11.00 horas na Casa da Cultura do Concello para a realización da proba da fase de oposición, co DNI. A non comparecencia do aspirante determinará a súa automática exclusión do proceso de selección.

Mándao e asínao Alcaldesa, Mayra García Bermúdez, en Trabada, a 17 de outubro de 2017

A Alcaldesa,

 

Asdo. Mayra García Bermúdez

 
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada