Concello de Trabada

Concello de Trabada - Xunta de Galicia - Consellería de Innovación e Industria - Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información
Martes 06 de Diciembre de 2022  
Concello de Trabada
ACTA TRIBUNAL CAPATAZ BRIGADDA INCENDIOS PDF Imprimir
Jueves 28 de Junio de 2018 13:11

 
PEONS BRIGADA INCENDIOS 2017 PDF Imprimir
Noticias
Lunes 10 de Julio de 2017 11:57

NA DATA DE HOXE O TRIBUNAL DE SELECCION EFECTUOU SESIÓN CONSTITUTIVA E DE VALORACIÓN DOS MÉRITOS DO CONCURSO DO PROCESO DE SELECCION DE REFERENCIA, EFECTUANDOSE NOMEAMENTO A FAVOR DOS SEGUINTES CANDIDATOS CONFORME A PUNTUACION QUE SE INDICA:

 

Á vista do resultado, o Tribunal de Selección efectúa pronunciamento sobre a puntuación final resultante da fase do concurso, e se propón o seguinte listado de candidatos propostos para os postos de traballo conforme as seguintes puntuacións   e orde de preferencia, aos efectos de ser  convocados para a realización da proba de recoñecemento médico e física de esforzo:

1.- Guillermo Martín Fernández.

2.- Daniel Gallo Lorenzo

3.- Ángel Luis Rivas Pérez

4.- Rubén López Rivera

5.- Noé Reigosa Sanjurjo

6.- Gregorio Rodriguez Fernández

 

7.- Pablo García Santamarina .

 

O Sr. Guillermo Martín resultou primeiro candidato para o posto de xefe de brigada, logo da renuncia do Sr. Juan Rodríguez, polo que se convocan aos seguintes candidatos para a superación das probas médicas e de esforzo o mércores 12 de xullo, ás 11.30 horas, na clininca PREMAP LUGO, rua Enriqueta Otero nº 2:

1. Daniel Gallo Lorenzo

2.- Ángel Luis Rivas Pérez

3.- Rubén López Rivera

4.- Noé Reigosa Sanjurjo

 

Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

Noé Reigosa Sanjurjo

0

0.80

0

0.80

Gregorio Rodriguez Fernández

0.30

0.40

0

0.70

Daniel Gallo Lorenzo

0.70

0.20

0.50

1.40

Pablo García Santamarina

0.00

0.00

0.25

0.25

Rubén López Rivera

0.80

0.20

0

1.00

Ángel Luis Rivas Pérez

0.90

0.20

0

1.10

Guillermo Martín Fernández

1.40

0.40

0.50

2.30

 
XEFE BRIGADA INCENDIOS 2017 PDF Imprimir
Noticias
Lunes 10 de Julio de 2017 10:29

 

 

 

NO DIA DE HOXE, 10 DE XULLO DE 2017, REUNIUSE O TRIBUNAL DE SELECCION DO PROCESO DE REFERENCIA, ADOPTANDO ACORDO DE PROPOSTA DE NOMEAMENTO CONFORME A SEGUINTE PUNTUACION

Á vista do resultado, o Tribunal de Selección efectúa pronunciamento sobre a puntuación final resultante da fase do concurso, e se propón o seguinte listado de candidatos propostos para os postos de traballo conforme as seguintes puntuacións   e orde de preferencia, aos efectos de ser  convocados para a realización da proba de recoñecemento médico e física de esforzo:

1.- Juan Rodríguez Rañón.

2.- Guillermo Martín Fernández.

3.- Alba López Gavín.

4.- Daniel Gallo Lorenzo.

Habendo comunicado o Sr. Juan Rodriguez Rañón a súa renuncia ao proceso, POR MEDIO DA PRESENTE CONVÓCASE A DON GUILLERMO MARTIN FERNANDEZ para que concurra o mércores 12 de xullo ás 11.30 horas á realización da proba de esforzo e recoñecemento médico a celebrar na clinica PREMAP LUGO, rua Enriqueta Otero nº 2, Lugo.


Aspirante

Experiencia laboral

Cursos formación

Coñecemento lengua galega

Total

Juan Rodriguez Rañón

1.20

1.00

0.50

2.70

Daniel Gallo Lorenzo

0.70

0.20

0.50

1.40

Guillermo Martin Fernandez

1.40

0.40

0.50

2.30

Alba López Gavín

0.50

0.70

0.50

1.70

 
ACTA TRIBUNAL CATRO PEONS BRIGADA DE INCENDIOS PDF Imprimir
Jueves 28 de Junio de 2018 13:09

 
LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PDF Imprimir
Miércoles 27 de Junio de 2018 10:55

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 168/2018 DE 27 DE XUÑO DE 2018

APROBANDO A LISTA DEFINITIVA DE TRES CONDUCTORES DE MOTOBOMBA PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso, en réxime de persoal temporal, de tres conductores de motobomba para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios.

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 156/2018 de data 18 de xuño de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

DNI NOME E APELIDOS

33350872K IVÁN OTERO TORNEIRO

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

NINGÚN

SEGUNDO.- Publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:

Presidente: Don José Luís Reigosa Espasande, operario SSMM Concello de Trabada

Secretario: Don Jesús Amor Vizcaino, condutor concello de Trabada

Vogales:

Dna. Laura García Delantero, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, Axente de Emprego.

D. José Antonio Arruñada Amor, persoal laboral fixo do Concello de A Pontenova, capataz de obra.

CUARTO.- O Tribunal de valoración reunirase o día 28 de xuño de 2018 ás 11,00 horas para a valoración da fase de concurso.

En Trabada, a 27 de xuño de 2018.

A Alcaldesa, Ante min, Secretaria-Interventora accidental

Asdo. Mayra García Bermúdez Asdo. Isabel Catalina Alonso Lombardero

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Fin >>

Página 8 de 35
Sede electrónica
Infraestructuras, espacios naturales, arquitectura... conoce Trabada a través de imágenes
¿Qué tiempo va a hacer hoy en Trabada? Conoce la predicción meteorológica
Teléfonos de interés: Ayuntamiento 982 13 50 11 Centro de Salud 982 13 53 00

ENCUESTAS

¿Desde dónde visita nuestro portal web?
 
© Concello de Trabada